Jacobikerk als protestantse gemeente

De Jacobikerk in Utrecht is een levendige gemeenschap die samenkomt in en om het monumentale kerkgebouw. We zijn een protestantse wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De Jacobikerk is een missionaire gemeente waarin we elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven discipel te zijn van Jezus Christus.

Hedendaags en praktisch
We staan met beide benen in de hedendaagse maatschappij en hechten tegelijkertijd aan de gereformeerde traditie. De Bijbel, de woorden van God, vinden we belangrijk. Onze kerkdiensten zijn veelal sober en gericht op een heldere verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in een postchristelijke cultuur.

Ontmoeting, gesprek, leren
Hoe kun je volgeling van Jezus zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? Dat is een vraag die veel christenen zich stellen. De Jacobikerk biedt verschillende laagdrempelige activiteiten om dat evangelie te ontdekken en en om je te helpen bij het vinden van antwoorden op je vragen.

Onze predikanten


Dominee Wim Vermeulen is sinds juni 2015 als predikant verbonden aan de Jacobi-gemeente. Dominee Willem Jan de Hek werkt sinds november 2019 in onze gemeente. Voel je vrij om contact met hen op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Dominee Willem Jan de Hek
Dominee Wim Vermeulen
 

 

Hoe is de Jacobikerk georganiseerd

Dagelijkse praktijk
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Jacobikerk-gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De scriba is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via >.

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. Daarnaast zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd en gezin, gemeenteopbouw en toerusting.

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. Dat doen ze samen met kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad.

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.
Beleidsplan
De kerkenraad geeft richting en samenhang aan het gemeentewerk. Denk daarbij aan activiteiten de zoals elders op deze pagina genoemd alsook aan gemeenteopbouw, vorming en toerusting, zorg voor ouderen, zending en de invulling van de zondagse diensten. Een uitwerking hiervan vindt u in het beleidsplan Samen geloven en leven in de verwachting van Zijn Toekomst.

De kerkenraad van de Jacobikerk is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het Diaconaal-Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente in de stad Utrecht (www.pgu.nu), alsmede in de classis (op provinciaal niveau).
Diaconie
In navolging van het Evangelie, heeft de diaconie de taak hulp te bieden bij de financiële en sociale noden in binnen- en buitenland, zowel in de kerkelijke en burgerlijke gemeente als wereldwijd. Hiermee geven we concrete invulling van wat geloven in en volgen van Jezus Christus betekent: het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. Dit wordt gedaan door onze diakenen zelf danwel onder leiding van een diaken. Diaconaat staat niet los van de getuigenis van het Evangelie.

De wijkdiaconie zet zich in voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiële nood. Daarnaast geven we hulp aan dak- en thuislozen in Utrecht, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Hulp aan gemeenteleden
We helpen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook in problemen zijn gekomen. Wat we doen:
 • Luisteren naar en advies geven aan mensen met schulden;
 • Het schrijven van een brief naar de woningbouwverenging of een gemeentelijke instantie;
 • Het voorschieten van huur en/ of nota’s van gas, energie en water;
 • Het betalen van een trein- of buskaart;
 • Het betalen van een slaapplaats en/ of maaltijd;
 • Omzetten of opzeggen van mobiele abonnementen;
 • Het helpen inrichten van / klussen in een nieuwe (sociaal)huurhuis.


 • Wat we niet doen:
 • Structureel overnemen van hypotheekkosten en/ of andere schulden.
 • Het werk van diakenen
  De diakenen zijn voor (minimaal) een periode van vier jaar lid van de kerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Diakenen zijn zichtbaar tijdens de kerkdiensten wanneer zij collecteren; tevens zorgen zij ervoor dat het geld op de goede bestemming terecht komt. De diaconie wil ook een wegwijzer zijn bij het vinden van oplossingen en mogelijkheden in de zorgverlening en financiële ondersteuning.

  Diakenen zien het als hun taak om gemeenteleden bewust te maken van hun diakonale rol; om op te komen voor de zwakken in de samenleving. Hierbij speelt niet alleen het financiële aspect een rol, maar ook het luisteren en het “er zijn” voor mensen binnen èn buiten de kerkelijke gemeente

  Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

 • Assisteren bij het Heilig Avondmaal;
 • Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
 • Ouderenbeleid coördineren; Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
 • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
 • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiën;
 • Noodhulp bieden.
 • Beroep doen op of bijdragen aan de diaconie
  Ook in onze gemeente zijn er mensen met (financiële) zorgen. Aarzel niet om contact op te nemen met de diaconie voor jezelf of een ander door middel van een email/brief naar de diaconie of spreek de dienstdoende diaken aan na de kerkdienst.

  Wil je de wijkdiaconie van de Jacobikerk ondersteunen? Dit kan door een gift over te maken op IBAN NL83 RABO 0175 4670 99 t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. voor wijkdiaconie Jacobikerk.

  Contact: >
  Wijkvereniging Jacobikerk
  De Jacobikerk wordt financieel ondersteund door de Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk. De vereniging steunt de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk in het centrum van Utrecht met het vermogen dat in meer dan een eeuw tijd voor dit doel aan haar is toevertrouwd.

  De naam verwijst naar de Hervormde traditie waarin de van oorsprong hervormde wijkgemeente staat. De vereniging is tevens beheerder van het Van Buchell fonds. Meer informatie over de activiteiten van de vereniging vindt u in het beleidsplan.

  Doelstelling Wijkvereniging Jacobikerk:
 • a) het bevorderen en ondersteunen (financieel en anderszins) van het pastoraat in de Hervormde (thans Protestantse) Wijkgemeente Jacobikerk
 • b) het stimuleren -en bijdragen- in de kosten van het pastoraat en diakonaat vanuit de Jacobikerk, ook buiten de geografische grenzen van de wijkgemeente;
 • c) het ondersteunen (financieel en anderszins) van organisaties, die zich bezighouden met de evangelisatie en zending;
 • d) het bevorderen en steunen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords.


 • Gegevens van de vereniging
 • Naam : Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht
 • KvK nummer : 40478103
 • Oprichting : 11-04-1878 (oprichting oudste rechtsvoorganger)
 • Laatste statutenwijziging : 15-06-1990 (akte van fusie)
 • Fiscaal nummer : 8165.85.210
 • ANBI kenmerk : 30769
 • ING BANK N.V. : NL56INGB0000198929 (BIC INGBNL2A)

 • Contactgegevens Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk Paul van Trigt (secretaris)

  Rechtspersoonlijkheid / rechtsvoorgangers De vereniging is geen rechtspersoon naar het recht van de Protestantse Kerk in Nederland maar een rechtspersoon op basis van het reguliere Nederlandse rechtspersonenrecht. De vereniging is voortgekomen uit een fusie tussen de Hervormde Wijkcommissie Noorderbrug en Vereeniging tot Evangelisatie, genaamd “De Bethlehemkerk”. De akte van fusie is getekend op 15 juni 1990 bij notaris I. den Boer te Gouda. Op grond van de wet is de fusie een dag later ingegaan op 16 juni 1990.

  Bestuur / werkzaamheden van de vereniging / rooster van aftreden Het bestuur van de Vereniging bestaat vanaf zomer 2017 uit de volgende drie personen:
 • De heer Benno Oosterom, voorzitter conform termijn kerkenraad
 • De heer Robin Zeeman, penningmeester conform termijn kerkenraad
 • De heer Diederik Kats, secretaris, geen lid kerkenraad


 • De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding.

  Het bestuur, en daarmee de Vereniging, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De vereniging is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  Praktische zaken rondom geboorte, overlijden, doop en huwelijk
  Mededelingen over geboorte, huwelijk of overlijden kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad (). Bekijk gedetailleerde informatie op deze pagina.
  Vacatures vrijwilligers
  Wil je wat kunnen betekenen voor de Jacobikerk, kijk dan op onze speciale Vacature-pagina met diverse vacatures voor verschillende werkzaamheden binnen de Jacobikerk.

  Financiën

  Giften
  Actie Kerkbalans Leden van de wijkgemeente moeten zelf de financiële middelen bijeenbrengen om het gebouw en de mensen te bekostigen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de Actie Kerkbalans (AKB, zie voor meer informatie www.kerkbalans.nl). De opbrengsten komen ten goede aan de wijkgemeente waar u ingeschreven bent. Daarom is het goed uw betrokkenheid te tonen bij de wijkgemeente van uw eigen keuze, in plaats van ingeschreven te (blijven) staan bij de geografische wijkgemeente. Iedereen die ingeschreven is bij de Jacobikerk, krijgt namelijk elk jaar in januari een envelop in de bus met daarin een toezeggingsformulier en een acceptgiro. Deze kunnen in de portvrije envelop worden ingestuurd of worden ingeleverd in de doos op de informatiebalie in de Jacobikerk. Mocht u een toezeggingsformulier en acceptgiro willen ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester.

  Om uzelf in te schrijven als lid van de Wijkgemeente de Jacobikerk, kunt u een e-mail sturen aan: >. De inschrijvingsformulieren worden u dan toegestuurd.

  Bijdrage voor actie Kerkbalans
 • IBAN: NL55 RABO 0373 7304 62, t.n.v. Actie Kerkbalans te Utrecht o.v.v. Jacobikerk.


 • Giften voor instandhouding van de wijkgemeente Met uw gift zorgt u er ook voor dat de eredienst en andere activiteiten van onze wijkgemeente betaald kunnen worden. Dit omvat onder meer de predikantsplaats, de organist, de beheerders, het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw.
 • IBAN: NL 29 RABO 0130697818, t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.


 • Giften voor wijkactiviteiten Met uw gift zorgt u ervoor dat binnen de gemeente een breed aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd voor ieder gemeentelid. De volkskerstzang, ouderensoos, catechisaties, crèche, een serie orgelconcerten en de gemeentedag zijn hier voorbeelden van.
 • IBAN: NL 29 RABO 0130697818, t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.


 • Lijfrentes en schenkingen: Neem contact op met de penningmeester voor de mogelijkheden.

  Giften aan de Hervormde wijkvereniging Jacobikerk
  Met uw giften stelt u de wijkvereniging in staat de wijkgemeente Jacobikerk te ondersteunen in pastoraat en diaconaat én het missionair werk.
 • IBAN: NL 56 INGB 0000198929, t.n.v. Hervormde wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.


 • Giften missionair project Met uw gift zorgt u ervoor dat de Jacobikerk invulling kan geven aan het missionair project. Doel van dit project is het winnen en terugwinnen voor Christus van rand- en buitenkerkelijken, via eigentijdse vormen van getuigenis en dienstbetoon, door het inzetten van een zo breed mogelijke kring binnen de Jacobigemeente, en daarmee de groei tot een toegankelijke en gastvrije gemeenschap.
 • IBAN: NL 29 RABO 0130697818, t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. missionair project.


 • Giften voor de diaconie
  Met uw gift helpt de diaconie in voorkomende gevallen mensen in financiële nood. Dit gebeurt in de vorm van financiële ondersteuning van de persoon in kwestie, maar nog liever door betaling van de hulpverstrekker. De hulp die geboden wordt, kan op diverse terreinen liggen en is in beginsel niet gebonden aan het lidmaatschap van de kerk.
 • IBAN: NL83 RABO 0175 4670 99 tnv. Diaconie PGU o.v.v. 'wijkdiaconie Jacobikerk'.


 • Gift tijdens de dienst met Collectebonnen Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:
  waarde per bon / totale waarde per kaart
 • € 0,50 / € 10,00
 • € 1,00 / € 20,00
 • € 1,50 / € 30,00
 • € 2,50 / € 50,00
 • € 5,00 / € 100,00

 • De kosten zijn per bestelling € 2,00.

  Bestellen en betalen via internet U kunt de collectebonnen ook digitaal bestellen en betalen met de beveiligde betaalmethode Ideal. Het vereist eenmalig een registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat wij de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU.

  Kan er nog besteld worden door te storten op de ING rekening? De mogelijkheid om te storten op IBAN: NL 72 INGB 0000616517 en in de omschrijving de gewenste kaarten te vermelden blijft gehandhaafd. Zoals hierboven vermeld is het voor ons efficiënter en voor u goedkoper om te bestellen via de website van de PGU en te betalen met Ideal via het internet.

  Wist u dat giften fiscaal aftrekbaar zijn? Iedere gift die u aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) doet, waar boven genoemde giften onder vallen, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (zie hierna wat het drempelinkomen is), met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

  De Jacobikerk behoort tot de protestantse gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De protestantse gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website: www.pgu.nu . Meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl >> Privé >> Relatie, Familie en Gezondheid >> Schenken >> Giften

  Drempelinkomen Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
 • Contact: >
 • Vrienden van de Jacobikerk
  Draag uw steentje bij aan de Jacobikerk! Vrienden van de Jacobikerk steunen de activiteiten in en van de Jacobikerk. En niet alleen dat, met hun bijdragen blijft het ook mogelijk de prachtige middeleeuwse kerk en het daarin aanwezige mooie Garrels-Meere-orgel in stand te houden. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke manier van bijdragen. Tot die tijd is het alleen mogelijk eenmalig bij te dragen, waartoe wij u/jou natuurlijk van harte oproepen.

  Gift Wilt u eenmalig een gift geven aan de Jacobikerk? Dat kan! U ondersteunt daarmee de activiteiten binnen de Jacobikerk, de instandhouding van het gebouw en het onderhoud van de orgels. U kunt de gift overmaken op
 • IBAN: NL29 RABO 0130 6978 18 t.n.v. PGU-Wijkgemeente Jacobikerk o.v.v. Vrienden van de Jacobikerk.


 • Heeft u vragen? Mail dan naar .
  Wijkjaarrekening Jacobikerk
  In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van de Protestantse Gemeente Utrecht over het boekjaar 2020 verantwoord. Bekijk hier de kwartaalupdate van kwartaal 3 2020
  Jaarrekening Hervormde Wijkvereniging
  In deze jaarrekening zijn de financiën van de Hervormde Wijkvereniging "Jacobikerk" over het boekjaar 2020 verantwoord. Statutair heeft de Wijkvereniging tot doel: - het bevorderen en ondersteunen van het pastoraat in de Wijkgemeente Jacobikerk - het stimuleren en bijdragen in de kosten van het pastoraat en diaconaat vanuit de Jacobikerk - het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met evangelisatie en zending
  Declaratie
  Heb je uitgaven verricht ten behoeve van de kerk en wil je deze declareren? Maak dan gebruik van dit declaratieformulier. .

  Praktische zaken rondom geboorte, doop, huwelijk, overlijden

  Melden van geboorte, doop, huwelijk, overlijden
  De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen over geboorte, huwelijk of overlijden kunnen gestuurd worden aan de scriba, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad (). Als je graag voor de geboorte van een kind wilt danken in de dienst, kun je per mail een geboortebericht sturen naar . De kerkenraad stelt het op prijs als je daarnaast een geboortebericht / geboortekaartje stuurt aan de kerkenraad (ter attentie van de scriba) en aan de predikanten.
  Kind dopen
  Voor de bediening van de Heilige Doop aan kinderen die in de gemeente zijn geboren, kun je contact opnemen met ds. Andries Zoutendijk. Als voorbereiding van de doopdienst heb je een zogenoemd doopgesprek samen met eventuele andere doopouders, een ouderling en de predikant. Het doopgesprek vindt plaats in de Jacobikerk in de week voorafgaande aan de doopdienst. Contactpersonen – Predikant: ds. Wim Vermeulen – Scriba: Arie Westerhout ()
  Heilige doop
  Een aantal keer per jaar is er een dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend, meestal aan kleine kinderen, een enkele keer ook aan een volwassene. Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus. Door kleine kinderen te laten dopen wordt duidelijk dat ook de kleinsten bij de gemeente horen.
  Huwelijk
  In de Jacobikerk zijn er regelmatig huwelijksdiensten. Het bruidspaar vraagt tijdens deze dienst samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Bij het bepalen van een huwelijksdatum komt veel kijken. Beschikbaarheid van predikant, kerkgebouw en organist, ouderlingen, diaken, … stem alles tijdig af en dien het aanvraagformulier minimaal 3 maanden voor jullie huwelijksdatum in. Zie voor details het informatieblad en het aanvraagformulier. Zie ook de informatie over verhuur van de Jacobikerk.  Nieuw in de Jacobikerk?

  Introductiebijeenkomsten
  Ben je nieuw in de Jacobigemeente? Dan nodigen wij je van harte uit voor de introductieavonden.

  Voor mensen die nieuw in de gemeente zijn, houden we een serie van twee introductieavonden. Deze introductieavonden bieden de gelegenheid om de gemeente en het gemeenteleven beter te leren kennen: wat is de achtergrond van de wijkgemeente, wat is de visie en wat gebeurt er allemaal.

  De avonden zijn bedoeld om vertrouwd te raken met de gemeente en te helpen hierin je eigen plek te vinden: hoe kun je betrokken raken en wat zijn wederzijdse verwachtingen. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om andere nieuwe gemeenteleden te leren kennen. Ook leden die al langer komen, maar de gemeente beter willen leren kennen zijn van harte welkom.

  Data
 • Wanneer: twee keer per jaar. Kijk in de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomsten.
 • Lokatie: Jacobikerk, 20.00 uur
 • Contactpersoon: Barbara Lamain ()
 • Ledenadministatie
  Wie zich betrokken voelt bij onze wijkgemeente, kan zich opgeven als meelevend lid of zich officieel laten inschrijven als lid. Officiële inschrijving resulteert automatisch in een opname in het meelevendenbestand.

  Onder meelevenden verstaat de kerkenraad mensen die min of meer regelmatig in de Jacobikerk komen of dit zouden willen doen, maar bijvoorbeeld door ziekte verhinderd zijn. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het pastoraat, het jeugdwerk, de catechese en voor onderlinge informatie.

  Lid worden
  Ben je al lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wil je overgeschreven worden van een andere wijk naar de Jacobikerk dan kun je het mutatieformulier gebruiken. Ben je nog geen lid van de PKN dan kun je het inschrijfformulier PKN gebruiken. Het is hierbij ook nodig een doopbewijs of attestatie mee te sturen.

  Het ingevulde en ondertekende formulier kun je deponeren in het daarvoor bestemde ladenbakje op de informatiebalie in de kerk. Je kunt ervan verzekerd zijn dat je gegevens op vertrouwelijke wijze worden behandeld.

  Het is natuurlijk niet de bedoeling om hiermee de drempel van de Jacobikerk te verhogen: iedereen mag binnen komen, ook zonder zich bekend te maken. En als je wel lid wordt, dan leidt dit niet tot bepaalde verplichtingen.

  Voor inhoudelijke vragen over inschrijving kun je contact opnemen met een van de ouderlingen. Voor organisatorische vragen kun je terecht bij de ledenadministratie.

  Ledenadministratie De ledenadministratie van de wijkgemeente Jacobikerk bevat de gegevens van:
 • alle protestants ingeschrevenen die binnen de geografische grenzen van onze wijkgemeente wonen;
 • degenen die zich officieel als lid bij onze wijkgemeente hebben aangesloten via de zogenaamde perforatieregeling;
 • degenen die zich als meelevend lid hebben aangemeld;
 • anderen, die zich niet hebben opgegeven, maar die door de kerkenraad wel als meelevend worden beschouwd.


 • Ga je verhuizen, trouwen of zijn op een andere wijze je gegevens veranderd? Met 800 meelevenden kan de kerkelijke administratie alleen functioneren als de verhuisgegevens en andere mutaties worden doorgegeven. Dat kan heel eenvoudig via e-mail: >

  Gebouw

  Monumentaal pand
  De Jacobiparochie is al in de 12e eeuw gesticht, maar de oudste delen van de huidige kerk dateren uit het midden van de 13e eeuw.

  Tijdens de Middeleeuwen is de kerk diverse keren uitgebreid. Bijzonder is dat de toren hierdoor in het kerkgebouw kwam te staan. De naam verwijst naar de apostel Jacobus. De kerk staat langs een van de pelgrimswegen die leiden naar het pelgrimsoord Santiago de Compostela. Het bijbehorende pelgrimsteken, de sint-jakobsschelp, vinden we verschillende malen terug in de kerk.

  Belangrijke interieuronderdelen zijn het koperen koorhek (16e eeuw), de eikenhouten preekstoel (16e eeuw) en de kleurrijke gewelfsleutels en muurschilderingen (14e-16e eeuw). De Jacobikerk bevat als enige kerk in Nederland nog restanten van een zogenaamde kluis, in de pijler naast de Van Eyckkapel. Deze 15e-eeuwse kluis werd bewoond door de kluizenares Alyt Ponciaens. Aan de buitenzijde van de kerk bevindt zich de oudste ‘moderne’ zonnewijzer ter wereld, uit 1463.

  Meer informatie over het kerkgebouw is te vinden op www.kerkenkijken.nl. Daar staan ook de actuele openingstijden voor bezichtiging.
  Onze kerkdiensten

  Een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn vormen de zondagse kerkdiensten.
  Ochtendienst van 10.00 tot 11.15 uur
  Elke zondag, en op christelijke feestdagen, is er een ochtendienst in de Jacobikerk. Om 10 uur komen we bij elkaar en laten ons inspireren door samenzang, gebed, preek en collectes. In de diensten gaat ofwel de wijkpredikant voor, danwel de missionair predikant, danwel een gastpredikant. De kerk zit dan vol met jongeren, studenten, gezinnen en ouderen. Na afloop van de dienst er is gelegenheid tot koffiedrinken achterin de kerk en is er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting.
  Middagdienst van 17.00 tot 18.00 uur
  Zondagmiddag om 17 uur is er opnieuw een kerkdienst. Die heeft het sobere karakter van een leerdienst.
  Avonddienst 19.15 uur (inloop), start 19.30 uur, einde 20.00 uur
  Ook is er een avonddienst; kleinschalig en laagdrempelig – hier kun je je bij uitstek ook thuisvoelen zonder al te veel kennis te hebben van het christelijk geloof. De avonddienst begint om 19.30 uur.
  Bijzondere diensten
  Op de volgende (christelijke) feestdagen zijn er ook samenkomsten:
 • nieuwjaarsochtend (11.00 uur)
 • in de week voor Pasen (de avonden van witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag, 19.30 uur)
 • 1e en 2e paasdag (10.00 uur, 1e paasdag zingen vanaf 9.45 uur)
 • Hemelvaartsdag (10.00)
 • 1e en 2e pinksterdag (10.00 uur, 1e pinksterdag zingen vanaf 9.45 uur)
 • volkskerstzang (zondag 21 december 2014, 15.00 uur)
 • 1e en 2e kerstdag (10.00 uur , 1e kerstdag zingen vanaf 9.45 uur)
 • bid- en dankdag (19.30 uur)
 • oudjaarsavond (19.00 uur)
 • Collecte en kinderopvang tijdens de dienst

  Collecte
  Sinds het begin van de christelijke gemeente wordt er tijdens de samenkomsten op zondag geld ingezameld. Hiermee laten we zien dat we geloven dat we onze bezittingen van God hebben gekregen, niet alleen om voor onszelf te houden maar ook om van te delen.

  Meestal is er een collecte voor de diaconie en één voor de bekostiging van alle activiteiten in de gemeente. De diaconie steunt mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen, of instanties die, geïnspireerd door het Evangelie, hierbij helpen.

  Zendingscollecte
  Ieder kwartaal wordt een doel gekozen voor de zendingsbussen. De bestemming van deze collecten wordt voorgedragen door de ZWO-commissie. Er wordt een doel gezocht met een binding met de Jacobikerk Collectebonnen
  Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:
  waarde per bon / totale waarde per kaart:
 • € 0,50 / € 10,00
 • € 1,00 / € 20,00
 • € 1,50 / € 30,00 € 2,50 / € 50,00 € 5,00 / € 100,00 De kosten zijn per bestelling € 2,00. Bestellen en betalen via internet Sinds begin van dit jaar is er de mogelijkheid om de collectebonnen digitaal te bestellen en te betalen met de beveiligde betaalmethode Ideal. Het vereist eenmalig een registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat wij de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU. Kan er nog besteld worden door te storten op de ING rekening? De mogelijkheid om te storten op IBAN: NL 72 INGB 0000616517 en in de omschrijving de gewenste kaarten te vermelden blijft gehandhaafd. Zoals hierboven vermeld is het voor ons efficiënter en voor u goedkoper om te bestellen via de website van de PGU en te betalen met Ideal via het internet.
  Kinderopvang
  Kinderen horen helemaal bij de gemeente, daarom kun je ze gerust meenemen naar de kerkdienst. Er worden voor de kinderen tijdens de dienst verschillende activiteiten georganiseerd.

  Oppas Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kleinsten. De oppas vindt plaats in de zalen links bij binnenkomst in de kerk. Er zijn twee verschillende groepen: een baby- en dreumesgroep en een peutergroep.

  Met de baby’s en dreumesen spelen we. En als ze willen slapen, eten of een fles nodig hebben, dan kan dat. Met de peutergroep behandelen we verschillende Bijbelverhalen met de methode Kerk op schoot. En verder knutselen en spelen we met de peuters.

  De oppassers zijn op tijd aanwezig om alles klaar te zetten en jou en je kindje(s) op te vangen. Als je vragen hebt, kan je bij de oppassers terecht. Breng je je kinderen regelmatig naar de crèche, dan verwachten we dat je (indien mogelijk) ook meedraait in het oppasrooster.

  Kindernevendienst
  Tijdens de zondagmorgendienst is er voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool kindernevendienst. Naast de kinderen uit de gemeente zijn ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes en gastkinderen van harte welkom. De kinderen verlaten de eredienst na een kindermoment met de dominee voor in de kerk.

  Tijdens de kindernevendienst zingen en bidden we met elkaar, luisteren we naar een Bijbelverhaal en is er tijd voor een creatieve verwerking. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de dienst en nemen zij weer plaats bij hun ouders in de kerk. Ook tijdens de schoolvakanties is er kindernevendienst (tijdens de zomervakantie worden groepen soms samengevoegd, de aangepaste indeling wordt dan afgekondigd tijdens het kindermoment). De kindernevendienst wordt gegeven in 4 groepen: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8. Elke groep gaat naar zijn eigen ruimte voor of achterin de kerk.

  Voor de oudste groep (groep 5 tot en met 8 van de basisschool) is er niet elke zondag kindernevendienst. De kinderen van groep 5 en 6 blijven één keer per maand in de dienst, de kinderen uit groep 7 en 8 twee keer per maand. Eén keer per maand, als alle kinderen van groep 5 tot en met 8 in de dienst zijn, wordt er in de dienst extra aandacht besteed aan de kinderen. Dit kan op verschillende manieren: meehelpen met de schriftlezing of de collecte, speciale aandacht voor hen in de preek of door middel van een kerkboekje met vragen en opdrachten.

  Contactpersonen Oppas: ntb(ntb) en Annelien Ouwerkerk (ntb)
  Kindernevendienst groep 1-4: Marijke Floris-Hoekert (ntb)
  Kindernevendienst groep 5-8: Inge van Hierden (ntb)  Omzien naar elkaar

  Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om naar elkaar om te zien. Er zijn binnen onze wijkgemeente diverse vormen van pastoraal contact.
  Kringpastoraat, mentoraat en pastorale koffieochtenden
  Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijbelkringen, waarvan er ongeveer 30 zijn. Voor degenen die lid zijn van een Bijbelkring is er het kringmentoraat, waarbinnen ook pastoraat plaatsvindt. De kringmentor wordt hiervoor toegerust door de ouderling. Ook kunnen kringleden zich voor pastorale vragen direct wenden tot hun sectieouderling of predikant.

  Wijk/sectiepastoraat.

  Daarnaast leggen ouderlingen en bezoekmedewerkers huisbezoeken af bij gemeenteleden die niet op een Bijbelkring zitten. Daarvoor is de wijkgemeente ingedeeld in 6 geografische secties. Het streven is dat elke sectie een of twee ouderlingen telt die het overzicht hebben en bezoekmedewerkers, waaronder één bezoekmedewerker voor de ouderen..

  Onderaan deze pagina volgt een overzicht van de indeling van de secties binnen de gemeente. In de Wegwijzer kunt u lezen welke welke bezoekmedewerker en ouderling aanspreekpunt is voor de betreffende sectie..

  Groot huisbezoek: Eenmaal per jaar vindt het groothuisbezoek plaats. Een vorm van pastoraat, ontmoeting en Bijbelstudie binnen de eigen wijk. De kerkenraad stelt het erg op prijs als u hieraan deelneemt.

  Pastorale koffieochtenden: De pastorale koffieochtenden worden verzorgd door ds. Vermeulen. Bijzonder pastoraat: Voor pastorale zorg in moeilijke, vaak acute situaties, zoals bij rouw of ziekte, kunt u ook altijd contact opnemen met ds. Vermeulen.

  Vertrouwelijkheid pastoraat: In een pastoraal en dus vertrouwelijk gesprek kunnen vele onderwerpen naar voren komen. Om die reden legt iedere betrokkene bij het pastoraat een geheimhoudingsbelofte af. Evenals ouderlingen en bezoekmedewerkers, heeft de mentor geheimhouding beloofd ten aanzien van zijn pastorale taak. De toerusting voor het pastorale team vindt een aantal avonden per jaar plaats.

 • Contactpersonen: Uw sectieouderling of >ds. W.P. Vermeulen
 • Bezoekgroep Jacobikerk
  De (diaconale) bezoekersgroep Jacobikerk bestaat uit ongeveer 15 mensen die het contact onderhouden in de gemeente met o.a. ouderen, zieken en anderen die behoefte hebben aan persoonlijk contact om wat voor reden dan ook. Ons doel is zorg te dragen voor elkaar in moeilijke en blije dagen. Met veel mensen hebben we een continu contact, andere bezoeken we af en toe of naar behoefte.

  Contactpersoon: Peter den Boer

  Groothuisbezoek: Eenmaal per jaar vindt het groothuisbezoek plaats. Deze avonden worden gehouden op verschillende locaties, bij gemeenteleden thuis. Gemeenteleden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd een van de avonden in de eigen wijk bij te wonen. Op deze avond wordt een Bijbelstudie gehouden over een bepaald gedeelte of thema. Dit is een mooie gelegenheid om gemeenteleden te ontmoeten die in je eigen wijk wonen en je samen in een Bijbelgedeelte te verdiepen. Nieuwingekomenbezoek: Als gemeente van de Jacobikerk verwelkomen we de mensen die nieuw in de geografische wijk van de Jacobikerk zijn komen wonen en ingeschreven staan bij de PKN. Het gaat hier om welkomstbezoekjes aan zeer verschillende mensen. Velen van hen zijn zich er niet of nauwelijks van bewust dat ze ingeschreven staan als lid van de protestantse kerk. Anderen zijn meelevend of willen graag een keertje komen kijken.

  Als bezoekgroep gaan we vier keer per jaar op pad om al deze mensen namens de Jacobikerk welkom te heten in Utrecht. We verzamelen om 19.30 uur in de Jacobikerk waar we na een gebed om Gods hulp en een kop koffie vertrekken. Rond 21.30 uur zien we elkaar weer in de Jacobikerk en wisselen ervaringen uit. Mooi en boeiend werk op het randje van de kerk. Soms moeilijk, vaak hoopvol.
 • Contactpersoon nieuwingekomenbezoek: ntb
 • Bidden en bloemen
  Gebedsdoos: Als u een briefje in de gebedsdoos doet zal de gebedsgroep een maand met u meebidden/danken. We hopen dat u er veelvuldig gebruik van zult maken. Op de balie naast de gebedsdoos liggen briefjes die u kunt invullen. Eén voor dankpunten en één voor voorbede punten. Laten we elkaar met gebed ondersteunen.
 • Contactpersoon gebedsgroep: Adrie van Binnendijk-van Dorp


 • BloemengroetBloemen: De bloemengroetcommissie zorgt ervoor dat er elke zondag vanuit de gemeente een bloemengroet uitgaat naar gemeenteleden die iets te vieren hebben (jubileum e.d.) of die in moeilijke omstandigheden verkeren (o.a. ziekte). De kerkenraad levert de namen aan van mensen die de betreffende zondag de bloemen krijgen.

  Wie de kerkenraad op ideeën wil brengen, wordt uitgenodigd dit te doen door een email te sturen naar > of door middel van het schrift op de informatiebalie. De bloemengroetcommissie is tweeledig. Er is een groep die zorg draagt voor het kopen en klaarzetten van de bloemen en er is een groep die zorgt voor het bezorgen van de bloemen. De commissie kan bijna altijd versterking gebruiken.

  Wie graag wil zorgdragen voor het inkopen en klaarzetten van de bloemen (eens per maand) kan contact opnemen via . Voor de bezorging van de bloemengroet van de Jacobikerk (eens in de 6-8 weken) zijn we ook op zoek naar vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de bloemen bezorgd worden na de morgendienst. Meestal worden de bezorgers uitgenodigd om koffie te komen drinken. Voor veel mensen is dit een waardevol contactmoment met de gemeente.
 • Email contactpersoon bloemengroet: (>)
 • Kraamcatering
  In de Jacobikerk krijgt elk gezin waar een baby geboren is kraamcatering aangeboden. Kraamcatering houdt in dat er in de kraamtijd drie keer gekookt wordt voor de verse ouders, door gemeenteleden van de Jacobikerk. Op de afgesproken dag en tijd wordt de maaltijd bij het gezin thuis bezorgd.

  Inmiddels hebben er al veel gezinnen gebruik gemaakt van de kraamcatering en zijn er aardig wat kokers die de catering verzorgen. Maar nieuwe kokers zijn heel welkom! Heb je zin om ongeveer eens per drie maanden te koken, meld je dan aan!
 • Contactpersoon kraamcatering: Alike van Berkum en Cora Zeeman