Praktische zaken

Praktische zaken

Melden van geboorte, overlijden of huwelijk
De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen over geboorte, huwelijk of overlijden kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad (scriba@jacobikerk.nl). Als je graag voor de geboorte van een kind wilt danken in de dienst, kun je per mail een geboortebericht sturen naar voorbede@jacobikerk.nl. De kerkenraad stelt het op prijs als je daarnaast een geboortebericht / geboortekaartje stuurt aan de kerkenraad (ter attentie van de scriba) en aan de predikanten.
De Heilige Doop
Een aantal keer per jaar is er een dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend, meestal aan kleine kinderen, een enkele keer ook aan een volwassene. Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus. Door kleine kinderen te laten dopen wordt duidelijk dat ook de kleinsten bij de gemeente horen.
Kind dopen
Voor de bediening van de Heilige Doop aan kinderen die in de gemeente zijn geboren, kun je contact opnemen met ds. Andries Zoutendijk. Als voorbereiding van de doopdienst heb je een zogenoemd doopgesprek samen met eventuele andere doopouders, een ouderling en de predikant. Het doopgesprek vindt plaats in de Jacobikerk in de week voorafgaande aan de doopdienst. Contactpersonen – Predikant: ds. Andries Zoutendijk – Scriba: Arie Westerhout (scriba@jacobikerk.nl)
Trouwen
In de Jacobikerk zijn er regelmatig huwelijksdiensten. Het bruidspaar vraagt tijdens deze dienst samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Bij het bepalen van een huwelijksdatum komt veel kijken. Beschikbaarheid van predikant, kerkgebouw en organist, ouderlingen, diaken, … stem alles tijdig af en dien het aanvraagformulier minimaal 3 maanden voor jullie huwelijksdatum in. Zie voor details het pdf-bestand met informatie en het aanvraagformulier. Zie ook de informatie over verhuur van de Jacobikerk.