Hoe is de Jacobikerk georganiseerd?

Dagelijkse praktijk

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Jacobikerk-gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De scriba is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via .

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. Daarnaast zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd en gezin, gemeenteopbouw en toerusting.

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiƫle belangen van de gemeente. Dat doen ze samen met kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad.

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.

Beleidsplan

De kerkenraad geeft richting en samenhang aan het gemeentewerk. Denk daarbij aan activiteiten de zoals elders op deze pagina genoemd alsook aan gemeenteopbouw, vorming en toerusting, zorg voor ouderen, zending en de invulling van de zondagse diensten. Een uitwerking hiervan vindt u in het beleidsplan Jacobikerk in verbinding.

De kerkenraad van de Jacobikerk is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het Diaconaal-Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente in de stad Utrecht (www.pgu.nu), alsmede in de classis (op provinciaal niveau).

Diaconie

In navolging van het Evangelie, heeft de diaconie de taak hulp te bieden bij de financiƫle en sociale noden in binnen- en buitenland, zowel in de kerkelijke en burgerlijke gemeente als wereldwijd. Hiermee geven we concrete invulling van wat geloven in en volgen van Jezus Christus betekent: het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. Dit wordt gedaan door onze diakenen zelf danwel onder leiding van een diaken. Diaconaat staat niet los van de getuigenis van het Evangelie.

De wijkdiaconie zet zich in voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiƫle nood. Daarnaast geven we hulp aan dak- en thuislozen in Utrecht, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Hulp aan gemeenteleden

We helpen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook in problemen zijn gekomen. Wat we doen:

 • Luisteren naar en advies geven aan mensen met schulden;
 • Het schrijven van een brief naar de woningbouwverenging of een gemeentelijke instantie;
 • Het voorschieten van huur en/ of notaā€™s van gas, energie en water;
 • Het betalen van een trein- of buskaart;
 • Het betalen van een slaapplaats en/ of maaltijd;
 • Omzetten of opzeggen van mobiele abonnementen;
 • Het helpen inrichten van / klussen in een nieuwe (sociaal)huurhuis.

Wat we niet doen:

 • Structureel overnemen van hypotheekkosten en/ of andere schulden.

Het werk van diakenen

De diakenen zijn voor (minimaal) een periode van vier jaar lid van de kerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Diakenen zijn zichtbaar tijdens de kerkdiensten wanneer zij collecteren; tevens zorgen zij ervoor dat het geld op de goede bestemming terecht komt. De diaconie wil ook een wegwijzer zijn bij het vinden van oplossingen en mogelijkheden in de zorgverlening en financiƫle ondersteuning.

Diakenen zien het als hun taak om gemeenteleden bewust te maken van hun diakonale rol; om op te komen voor de zwakken in de samenleving. Hierbij speelt niet alleen het financiĆ«le aspect een rol, maar ook het luisteren en het ā€œer zijnā€ voor mensen binnen ĆØn buiten de kerkelijke gemeente

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

 • Assisteren bij het Heilig Avondmaal;
 • Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
 • Ouderenbeleid coƶrdineren; Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
 • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
 • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiĆ«n;
 • Noodhulp bieden.
 • Beroep doen op of bijdragen aan de diaconie

  Ook in onze gemeente zijn er mensen met (financiƫle) zorgen. Aarzel niet om contact op te nemen met de diaconie voor jezelf of een ander door middel van een email/brief naar de diaconie of spreek de dienstdoende diaken aan na de kerkdienst.

  Wil je de wijkdiaconie van de Jacobikerk ondersteunen? Dit kan door een gift over te maken op IBAN NL83 RABO 0175 4670 99 t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. voor wijkdiaconie Jacobikerk.

  Contact:

  Wijkvereniging Jacobikerk

  De Jacobikerk wordt financieel ondersteund door de Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk. De vereniging steunt de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk in het centrum van Utrecht met het vermogen dat in meer dan een eeuw tijd voor dit doel aan haar is toevertrouwd.

  De naam verwijst naar de Hervormde traditie waarin de van oorsprong hervormde wijkgemeente staat. De vereniging is tevens beheerder van het Van Buchell fonds. Meer informatie over de activiteiten van de vereniging vindt u in het beleidsplan (mei 2023).

  Doelstelling Wijkvereniging Jacobikerk:
 • a) het bevorderen en ondersteunen (financieel en anderszins) van het pastoraat in de Hervormde (thans Protestantse) Wijkgemeente Jacobikerk
 • b) het stimuleren -en bijdragen- in de kosten van het pastoraat en diakonaat vanuit de Jacobikerk, ook buiten de geografische grenzen van de wijkgemeente;
 • c) het ondersteunen (financieel en anderszins) van organisaties, die zich bezighouden met de evangelisatie en zending;
 • d) het bevorderen en steunen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords.


 • Gegevens van de vereniging
 • Naam : Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht
 • KvK nummer : 40478103
 • Oprichting : 11-04-1878 (oprichting oudste rechtsvoorganger)
 • Laatste statutenwijziging : 15-06-1990 (akte van fusie)
 • Fiscaal nummer : 8165.85.210
 • ANBI kenmerk : 30769
 • ING BANK N.V. : NL56INGB0000198929 (BIC INGBNL2A)

 • Contactgegevens Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk Diederik Kats (secretaris)

  Rechtspersoonlijkheid / rechtsvoorgangers De vereniging is geen rechtspersoon naar het recht van de Protestantse Kerk in Nederland maar een rechtspersoon op basis van het reguliere Nederlandse rechtspersonenrecht. De vereniging is voortgekomen uit een fusie tussen de Hervormde Wijkcommissie Noorderbrug en Vereeniging tot Evangelisatie, genaamd ā€œDe Bethlehemkerkā€. De akte van fusie is getekend op 15 juni 1990 bij notaris I. den Boer te Gouda. Op grond van de wet is de fusie een dag later ingegaan op 16 juni 1990.

  Bestuur / werkzaamheden van de vereniging / rooster van aftreden Het bestuur van de Vereniging bestaat vanaf zomer 2017 uit de volgende drie personen:
 • De heer Roland Jansen, voorzitter conform termijn kerkenraad
 • De heer Diederik Kats, penningmeester conform termijn kerkenraad


 • De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding.

  Het bestuur, en daarmee de Vereniging, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De vereniging is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

  Vrijwilligerswerk

  Wil je wat kunnen betekenen voor de Jacobikerk, kijk dan op onze speciale Vacature-pagina met diverse vacatures voor verschillende werkzaamheden binnen de Jacobikerk.