Aan Tafel
15 september 2022
Ik houd van het Oude Testament. Jij ook?
30 september 2022
Laat alles zien

Als een levend offer in Gods dienst

Gedachten bij de week door ds. Trinette Verhoeven

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. (Romeinen 12: 1) Het offer is uit onze eredienst verdwenen. Maar daarmee is het offer nog niet weg. Ook de eredienst wordt niet minder belangrijk. Paulus vraagt onze aandacht voor een ander offer. Hij vraagt van ons dat wij zelf een offer worden, een levend offer. Paulus wil daarmee de eredienst verbinden met het leven door ons offer. Tussen beide bestaat geen onderscheid meer als wij zelf het offer zijn. Wat er op zondag gebeurt, staat in direct contact met de maandag.

Een levend offer, heilig en God welgevallig, een christen durft in dit leven te staan voor zijn of haar geloof. Deze gedachte komt niet uit de lucht vallen. Het oude testament kent het offer zeer nadrukkelijk in de Joodse eredienst. Toch zijn ook bij Israël offers en ethisch handelen nauw op elkaar betrokken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Daar waar Israël dat vergeet, laten de profeten luid en duidelijk van zich horen (o.a. Amos 5:21). God haat feesten zonder gerechtigheid.

Calvijn roept de gelovige op om in dit leven een “hostie” van God te zijn. Dat is in de lijn van Paulus. Wij worden het brood. Ik ben het brood des levens, heeft onze Heer gezegd. Het lijkt bijna te veel wat Calvijn zegt. En toch. Eredienst die dienst in de wereld wordt is missionair en diaconaal. Ik zie dat onze kerk ernaar streeft binnen en buiten van het evangelie te getuigen. In het visiedocument van de kerk is sprake van twee altaren: een in de kerk en een daarbuiten. In onze provincie is wel aversie tegen dit beeld. Wij hebben toch geen altaren? Gaan we terug naar de offercultus? Ik begrijp dat, maar vraag toch nog eens over dit beeld te denken in het kader van Paulus’ brief aan de Romeinen. Het christelijke leven geldt zowel op zondag als op maandag. De dienst houdt niet op. Zo wil ik het beeld van de altaren ook horen: God vraagt ons offerbereidheid in heel ons leven.

Ds. Trinette Verhoeven is classispredikant van de classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland. Onderdeel van haar werk is het met enige regelmaat bezoeken van alle kerkelijke gemeenten in deze classis. Op maandag 4 oktober hoopt zij in de Jacobikerk op bezoek te zijn en gaat zij o.a. in gesprek met de voltallige kerkenraad.